Становище на АОБР относно проекта на ЗИД на Закона за местните данъци и такси

ДО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                            Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,  Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява следното  СТАНОВИЩЕ  по проекта на Закон за изменение и допълнение на…

Вижте още >>

Становище на АОБР по предложения от МТСП проект на тристранно споразумение за определяне на МРЗ

ДО Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЕВ, С настоящото изпращам становище на АОБР по предложения от МТСП проект на тристранно споразумение за определяне на МРЗ. Липсват критерии за диапазон, съответно за долна и горна граница на размера на МРЗ, на чиято основа да бъдат провеждани консултациите и предговорите между социалните партньори. Създава се почти императивна възможност за ежегодна актуализация на МРЗ….

Вижте още >>

АОБР подкрепя предложените от МОН промени в Закона за развитието на академичния състав в РБ

ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ   Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява своята пълна подкрепа за предлаганите от Министерство на образованието и науката (МОН) минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност чрез изменения и допълнения на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Последователно отстоявана през годините позиция на българските работодатели е необходимостта…

Вижте още >>

Индустрията се обяви против увеличението на цената на ел.енергията

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обединяваща четирите национално представителни работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изпрати официално писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с намерението за увеличение на цената на електроенергията и, по-конкретно – добавката „задължение към обществото“. В писмото се подчертава, че през първите месеци на 2017 г. държавната енергетика функционираше в условията на несигурност и непредвидимост, което заедно с…

Вижте още >>

Българските работодатели подкрепят новия подход при формирането на план-приема за учебната 2017/2018 г. във висшите училища и научните организации

 Така ще се ограничи факторът, който спира развитието на икономиката и ограничава инвестициите – липсата на човешки ресурси Ръководена от стремежа за по-ефективна връзка образование-бизнес и подготовка на качествени кадри за реалния сектор, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява своята позиция в подкрепа на предлаганите от Министерство на образованието и науката (МОН) промени в броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации…

Вижте още >>

Позиция на АОБР по механизма за определяне на МРЗ

Днес, 10 февруари 2017 г., се проведе тристранна среща между работодателските организации, синдикатите и министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев. По време на срещата беше представена позицията на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по механизма за определяне на размера на минималната работна заплата. Позицията е изходна точка за започване на преговори по изработване на такъв механизъм, а с пълния текст можете да се запознаете ТУК. В…

Вижте още >>