От пощата на rabotodateli.bg:
Попитайте КЕВР “защо?”…

До  Асоциацията на индустриалния капитал

До Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

До Българската стопанска камара

Уважаеми господа,

След като по предложение на Министерството на енергетиката бяха направени безсмислени промени в Закона за енергетиката и някой от Вашите организации ги подкрепиха с надеждата добавката “задължение към обществото” да остане същата, се получиха куриозни решения и действия на КЕВР.

На 31.07.2015 год.  на сайта на КЕВР излезе решение №СП-1/31.07.2015 за определяне на нетното специфично производство при които са определени преференциалните цени на енергията от възобновяеми енергиини източници. На 2.08.2015 тод. решението не съществува на сайта на комисията.

Защо? Защото централите с най-ниската преференциална цена имат определено най- ниско нетно специфично производство, а именно  2500 h/kW за съществуващи ВЕЦ с мощност до 10 МW , с цена 112,48 лв/MWh –  т.9 от решението. Ако успеете да намерите Решение СП-1/31.07.2015 г., вижте какво нетно специфично производство се определя за централи, работещи с биомаса в т.8 /не зависимо от начина на използване/- 6510 или 6300 h/kW, при цени от 334.72 до 157.88 лв/ MWh. В т. 1, 2, 4, 6 и 7 от Решението се вижда, че за ВЕЦ-ове с високи преференциални цени е заложено нетно специфично производство около 4000 часа.

Каква е логиката НЕК да купува енергия при високи преференциални цени и високо нетно специфично производство? Икономическа логика няма, има задължение по ЗЕВИ и продължаващата практика от 2007 год. до сега , КЕВР да създава нов бизнес на хора с  финансови възможности.

Защо КЕВР продължава с високи преференциални цени и висока нетна използваемост да насърчава изграждането на централи на биомаса? Може би за да облагодетелства големите зърнопроизводители, на които им намалиха селскостопанските субсидии и трябва да запазят печалбите си. Нали сме изпълнили задължението от “Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 23.04.2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници за дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. от 16 %, още миналата година.

Попитайте Иван Иванов защо продължават да дават високи цени на заводски и отоплителни ТЕЦ-ове с така нареченото високоефективно комбинирано производство. Защо работи ТЕЦ Видахим, след като те произвеждат само електроенергия /не и технологична пара/, и то – целогодишно.

Някой следи ли кога се изкупува електроенергия от Гимел /оранжерии край Пазарджик/ – дали само през отоплителния сезон, или целогодишно?

Попитайте защо при смяна на собствеността на няколко ВЕЦ-а /построени през периода 1950-1955 година/ се приема, че са въведи в експлоатация след 2009 г. и съответно получават по-високи преференциални цени и нетно специфично производство, като новопостроени централи.

Питайте депутатите и КЕВР защо позволиха да се изграждат фотоволтаични централи с мощност до 30 kW върху покриви, от производствени и търговски фирми и вместо да я използват са собствени нужди и да им се изкупува излишната енергия, те продават изцяло произведената енергия по преференциална цена и купуват от ЕРП-тата  или от търговци на днойно или тройно по-ниска цена.

В енергетиката се правят много “далавери” и затова са виновни всички политици, правителства и ръководства на КЕВР от 2003 г. до днес.

С уважение,

инж. Аргирова

Коментари

Коментари

Вашият коментар