Сигнал относно Иван Йотов – изпълнителен директор на ЕСО

изтеглен файлЕСО решава коя електроцентрала колко енергия да продава. С негово решение бяха спрени 5-те блока на евтината ТЕЦ „Марица изток – 2”, за да има потребление за скъпия ток от неговите ВЕИ. Фотоволтаиците се водят на съпругата му Велина Йотова. По договор НЕК плаща по 567 лв./МВтч. на фирмата й „Вел Солар“ в с. Татарево край Хасково. Йотова има още една фирма „Ю Ес Ю енерджи“, която оперира соларен парк в с. Маленово край Стралджа. Като представител на държавата Иван Йотов е бил в крещящ конфликт на интереси, защото е свързан с производството на зелена енергия, която в същото време би трябвало да контролира.


Иван Йотов, макар и малко познат на широката публика, заема един от най-ключовите постове в енергетиката. Той е изпълнителен директор на ЕСО (Електроенергиен Системен Оператор) – дъщерно дружество на НЕК. ЕСО решава коя електроцентрала колко енергия да подава и следи за енергийния баланс на страната. Когато изпълнителният директор на ЕСО или свързано с него лице притежава електроцентрала, възниква конфликт на интереси, тъй като той взема решенията коя електроцентрала колко енергия да подава към електроенергийната система на република България.

Съпругата на изпълнителния директор на ЕСО Иван Йотов притежава три фотоволтаични електроцентрали. Едната е собственост на фирмата „Вел Солар“ на съпругата на енергийния шеф – Велина Йотова. Намира се в село Татарево край Хасково и е с мощност от 80 kW. Велина Йотова обаче има още една фирма за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници –“ Ю Ес Ю енерджи“. В село Маленово край Стралджа откриваме, че тази фирма също притежава соларен парк. Повтарям, че като представител на държавата Иван Йотов е в конфликт на интереси, защо    о е     вързан с производството на зелена енергия, която в същото време би трябвало и да контролира.

Според европейската директива България трябва да произвежда 20% от крайното потребление на електроенергия от възобновяеми енергийни източници през 2020 г. В момента делът на произведената зелена енергия е 25%.  Пет години преди крайния срок. Според директивата на Европейския съюз (ЕС) тази година ние трябва да имаме инсталирани 350 MW мощности от ВЕИ. В момента те са над 900 MW.

Мощността на втората централа на съпругата на Иван Йотов е 79 kW, а цената, на която НЕК изкупува електроенергията от подобни централи е 567 лв. на мегаватчас. За сравнение цената в АЕЦ „Козлодуй“ е 44 лв./MWh, а в ТЕЦ „Марица Изток“ 2 – 67 лв. на мегаватчас. Tретият имот в село Карбинци е закупен от фирмата на съпругата му „Вел Солар“ за 7 200 лв. Площта от 2 331 кв. м е излязла по 3 лв. на кв. м., а фотоволтаичната инсталация се води като покривна. Дори това само по себе си е странно, тъй като за покривна фотоволтаична инсталация може да се говори единствено при наличие на сграда, на чийто покрив са монтирани фотоволтаичните панели, а тук става въпрос за инсталация върху земеделска земя.

Длъжността на Иван Йотов попада в закона за предотвратяване на конфликта на интереси, а според този закон „конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение“.

По смисъла на този закон „свързани лица“ са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

Х.К.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *