Финансовите проблеми в ТЕЦ “Марица-изток 2” се задълбочават

За някои дружества, особено в държавната енергетика, 2015 г. ще се окаже трудна година от финансова гледна точка. Това се вижда от отчета на ТЕЦ “Марица-изток 2” за полугодието, според който дружеството реализира нетна загуба от 28.634 млн. лв. при печалба от 1.440 млн. лв. за същия период на миналата година. Подобен резултат беше очакван, въпреки че за първото тримесечие компанията все пак успя да отбележи печалба от 5.816 млн. лв. Още тогава обаче от дружеството предупредиха, че очакват влошаване на финансовия си резултат заради намалените приходи от услуги като студен резерв, предостaвяни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). В анализа към отчета за полугодието от ТЕЦ “Марица-изток 2” посочват като една от основните причини за намаление на печалбата си увеличените разходи за емисии парникови газове, които енергийният регулатор не е включил при определянето на цената за изтеклия едногодишен ценови период и намалените приходи от продажба на студен резерв.

Увеличени приходи

Приходите на дружеството за полугодието също бележат ръст от близо 10 млн. лв. Това се дължи най-вече на продажбите на електрическа енергия и разполагаемост на НЕК за битовите потребители (регулиран пазар), които са се увеличи значително. Това се отнася и за приходите от участие в балансиращия пазар, които са се увеличили до 13.101 млн. лв. при 1.119 млн. лв. за същия период на миналата година. Приходите от продажба на свободния пазар обаче са намлели с близо 15 млн. лв. до 215.978 млн. лв. От дружеството обясняват това с наложените от регулатора такси за пренос и достъп върху електроенергията, която се изнася, както и спада на цената на енергията на международните борси, което прави цената на ТЕЦ “Марица-изток 2” неконкурентна.

Разходите на централата

Основната причина за отрицателния финансов резултат, реализиран от държавната централа, трябва да се търси в увеличените с близо 19 млн. лв. разходи за квоти за вредни емисии. Увеличение с около 6 млн. лв. има и на разходи за амортизации. Общо разходите на дружеството за разглеждания период са се увеличили с 28 млн. лв., като разходите за персонал са намалели минимално, запазвайки относително постоянния си размер от 55 млн. лв. Това би трябвало да се промени към края на годината заради предприетата политика за намаляване на административните разходи на държавните енергийни дружества с 10%, която беше обявена от Министерството на енергетиката. Централата отчита и увеличение от 5 млн. лв. на разходи за гориво (до 129.824 млн. лв.) спрямо първите 6 месеца на 2014 г. заради увеличената цена на лигнитните въглища от “Мини Марица-изток” от 75 на 77 лв. за тон, в сила от 1 юли миналата година. Това в допълнение на реализираното увеличение на производството от 3.12% и цената на варовика и мазута е причина за общото увеличение на разходите за горива и материали.

Съществено увеличение има и при нетните финансови разходи от близо 3 млн. лв. до 16.711 млн. лв., което се дължи на разходите за лихви и курсови разлики. В анализа си дружеството обяснява, че в основната си част нетните финансови разходи са свързани с погасяването на заема към Японската банка за международно сътрудничество, който беше използван за модернизацията на централата. Съществена промяна има и в графа други, където от близо 11 млн. лв. приходи за първите шест месеца на миналата година компанията излиза на минус 176 хил. лв. за същия период на 2015-а.

Без оптимизъм

Основните опасения на дружеството са, че няма да може реализира достатъчен обем от продукцията си в бъдеще. Като причина за това от ТЕЦ “Марица-изток 2” изтъкват повишението на цените на мрежовите такси от 1 август, което ще се отрази негативно върху приходите от продажба на дружеството. Причина за това е, че подобно увеличение в средата на годината ще наложи преразглеждане или прекратяване на вече сключени договори с търговци на електроенергия. Част от тях освен това са платени авансово като обезпечение по усвоени от централата заеми. Поради тази причина в случай на развалянето на договори въпросните кредити могат да станат обратно изискуеми, се опасяват от централата.

ТЕЦ “Марица-изток 2” все пак получи макар и минимална квота за регулирания пазар. Според решението на КЕВР централата ще осигури за битовите потребители 631 хил. мегаватчаса електроенергия, което ще й осигури приход от 41 млн. лв. за ценовия период (август 2015 – 30 юни 2016 г.). За сравнение – за първите 6 месеца на годината този приход за централата е бил 57 млн. лв.

ТЕЦ “Марица-изток 2” ще бъде натоварена и с допълнителен разход от 5% върху приходите от произведената електроенергия. Причината за това е създаденият фонд “Сигурност на енергийната система”, в който всички производители на енергия трябва да внасят 5% вноска от приходите им, с която ще се покриват разходите на НЕК за преференциални тарифи и дългосрочни договори. Според анализа на централата тази мярка ще се отрази негативно на бъдещите й финансови резултати.

Източник: вестник “Капитал”

Вашият коментар