НПРО изпратиха серия писма до институциите във връзка с проблемите в енергетиката

изтеглен файл

С писма до институциите (вж. по-долу) четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) настояха:

  1. Спешно да бъде институционализирана работната група за изработка на Пътна карта за реформи в енергетиката;
  2. Към Министерството на енергетиката да се създаде работна група, която да изработи критерии и методика за определяне на членовете на управителните органи на държавните дружества в системата на енергетиката.

С друго писмо (до Комисията по енергетика при НС, Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране) НПРО подкрепиха позицията на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), изразена в писмо до Комисията за енергийно и водно регулиране (вх. № Е-04-05-8/18.09.2015 г.). Двете организации настояват за намаляване на цена „задължения към обществото“ чрез справедливо разпределение на разходите за производство на различни енергоносители. „Считаме, че съществуващата схема за субсидиране на топлоенергията трябва да се прекрати, като се намали само цената на електроенергията от когенерация. Убедени сме, че провеждането на социална политика чрез ценови регулации не води до позитивни резултати за икономиката“, се казва в писмото на НПРО.

____________________________________________________

ДО

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 43-ТО НС

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ОТНОСНО: Подкрепа на предложенията на БАМИ и БФИЕК до председателя на КЕВР

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото изразяваме единодушна подкрепа на позицията на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), изразена в писмо до Комисията за енергийно и водно регулиране (вх. № Е-04-05-8/18.09.2015г.), за намаляване на цена „задължения към обществото“ чрез справедливо разпределение на разходите за производство на различни енергоносители.

Считаме, че съществуващата схема за субсидиране на топлоенергията трябва да се прекрати, като се намали само цената на електроенергията от когенерация. Убедени сме, че провеждането на социална политика чрез ценови регулации не води до позитивни резултати за икономиката.

____________________________________________________

ДО

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 43-ТО НС

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ОТНОСНО: ПЪТНА КАРТА ЗА РЕФОРМИ В ЕНЕРГЕТИКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото се обръщаме с настояване за институционализиране на работната група за изработка на Пътна карта за реформи в енергетиката, в т. ч. за определяне на участници в нея и график на работа.

На разположение сме да представим имената на нашите представители в посочен от Вас срок.

Надяваме се, че работната група ще стартира своята дейност възможно най-скоро.

____________________________________________________

ДО

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ОТНОСНО: Изработване на критерии и методика за избор на членове на управителните органи на държавните дружества в системата на енергетиката

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

С настоящото се обръщаме с настояване за създаване на работната група към Министерството на енергетиката, с участието на представители на национално представителните работодателски организации, която да изработи критерии и методика за избор на членове на управителните органи на държавните дружества в системата на енергетиката.

Настояването ни е следствие от предложението, отправено от Министър-председателя на РБ по време на проведена работна среща, с Ваше участие, на 16.09.2015 г.

Коментари

Коментари

Вашият коментар