Становище относно намаление на цена “задължения към обществото”

НПРО внесоха на вниманието на вицепремиера Томислав Дончев и председателя на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев становище относно възможностите за намаление на цената “задължения към обществото”.

***

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕНА „ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО“ 

Фактология:

С Решение №Ц-27 на КЕВР от 31.07.2015 г. бе определена цена „Задължения към обществото“ в размер на 37.90 лв./МВтч.

За сравнение, до влизане в сила на споменатото решение цена „Задължения към обществото“ бе в размер на 18.93 лв./МВтч, т.е. увеличението е с 18.97 лв./МВтч, или над 100%.

Именно това увеличение, както и нарастването (макар и не в същите пропорции) на мрежовите такси, се отрази силно негативно на стопанските потребители, регистрирани на свободен пазар.

Битовите потребители на електроенергия, както и стопанските потребители, закупуващи електроенергия на регулиран пазар, практически не получиха увеличение на цената на потребяваната от тях електроенергия, нито намаление, вследствие поемането на голямата част от задълженията към обществото от стопанските потребители.

При какви параметри работи КЕВР до момента?

НЕК, в качеството си на обществен доставчик и по силата на действащото законодателство, задължително закупува електроенергия на преференциални цени, в резултат на което формира некомпенсирани разходи в общ размер 1 240 212 хил. лв., в т.ч.:

 • за сметка на централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия – 285 226 хил. лв., или 23.0%;
 • за сметка на ВЕИ – 736 592 хил. лв., или 59.4%;
 • за сметка на ТЕЦ „Ей и Ес Марица Изток 1” – 226 241 хил. лв., или 18.2%;
 • за сметка на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3” – 107 046 хил. лв., или 8.6%.

Други 3 521 хил. лв. са разходи съгласно чл.35, ал.1 и ал.2, т.4 от ЗЕ за компенсиране на разходи, свързани с обекти, представляващи критична инфраструктура и също са част от общия размер на некомпенсирани разходи.

Общо електрическата енергия, продавана на територията на страната, клиенти ВН, СН и НН (вкл. загубите по електропреносната и електроразпределителната мрежа) е 32 726 000 МВтч, в т.ч.:

 • регулиран пазар – 15 137 652 МВтч;
 • свободен пазар – 13 609 578 МВтч;
 • общо технологични разходи по пренос – 3 978 770 МВтч.

КЕВР определя цена „Задължения към обществото“ в размер на 37.90 лв./МВтч, именно като разделя некомпенсираните разходи в общ размер 1 240 212 хил. лв. на общото количество електроенергия 32 726 000 МВтч.

Какво предлагаме? 

 1. По отношение обявеното намаление на цената на природния газ, по която общественият доставчик ще продава на крайните снабдители – от 484.26 лв./1000 nm3 на 415.20 лв./1000 nm3, т.е. с 69.06 лв./1000 nm3, или с 14.26%.

Факт е, че всички потребители на електроенергия практически субсидираме цената на топлоенергията чрез въведените преференциални цени, по които НЕК изкупува електропроизводството на топлофикационните централи. Понижението на цената на природния газ води до спестен ресурс от порядъка на 33 207 хил. лв. (това е консервативната ни оценка).

Предложението ни е целият ресурс да се насочи към НЕК за намаление на разходите за закупуване на електроенергия по преференциални цени, като това аргументираме с необоснованото субсидиране, което е настоящата практика. При всички случаи не следва да се намаляват цени на топлинните услуги.

С оглед изкуственото задържане на цената на електроенергията за регулирания пазар при цитираното решение на КЕВР (твърдеше се преди това, че регулираният пазар плащал „Задължения към обществото“ 53 лв./МВтч, докато стопанските потребители – 18.93 лв./МВтч, а с новото решение цената се изравнява до 37.90 лв./МВтч за всеки, при което очевидно не се намали с 15.10 лв./МВтч за бита) предлагаме преизчисляване на цена „Задължения към обществото“ да стане при базово потребление на свободен пазар, т.е. 13 609 578 МВтч, което предполага намаление на цена „Задължения към обществото“ с 2.44 лв./МВтч.

 1. По отношение включването на некомпенсираните разходи, породени от действието на дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия (ДДИЕЕ) в изчисляването на цената „Задължения към обществото“.

Изкупуването на електроенергията, както и сумите, плащани за разполагаемост по силата на ДДИЕЕ, относими към ТЕЦ „Ей и Ес Марица Изток 1” и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3”, не е в резултат на европейско и национално законодателство, приоритизиращо подкрепа и политики за насърчаване на развитие на екологично, високоефективно и ресурсощадящо енергопроизводство. Българската държава, чрез своите представители в съответните правителства, е взела автономно от суверена решение за поощряване на конкретно енергопроизводство, ползващо местни нискокалорични лигнитни въглища като горивна база. Следователно, неаргументирано е ангажирането на потребителите на електрическа енергия с компенсиране на договорени от държавни лица преференции. Обратно, това компенсиране следва да е финансирано през финансите на държавата, т.е. чрез бюджетен ресурс.

Възможни са различни финансови механизми. Конкретно, удачен вариант, отчитащ създадения Фонд „Сигурност на електроенергийната система” е в него да се прави допълваща бюджетна вноска, а чрез фонда да се разплаща договореното с двете централи – общо в размер на 333 287 хил. лв. Сумата е на годишна база, т.е. нужният ресурс е 27 774 хил. лв. месечно – това е съществено уточнение. Това е временна мярка, като се отчита възможно решение на ЕК в полза на България и, респективно – прекратяване на преференциалните цени по въпросните дългосрочни договори.

Отчитайки ефекта при преизчисляване на цена „Задължения към обществото“ спрямо потреблението на свободен пазар, т.е. 13 609 578 МВтч, предлагаме намаление на цена „Задължения към обществото“ с 24.49 лв./МВтч.

 1. ВЕИ

Дори при утвърдения модел за формиране на цените в сектор „Електроенергетика“ считаме, че има съществени резерви по отношение калкулациите, свързани с очакваните некомпенсирани разходи в резултат на изкупуване на електроенергията, произведена от ВЕИ.

По време на работните срещи в кабинета на министър-председателя, с участието на представители на кабинета, народни представители и директорите на НЕК и БЕХ, бяха обсъдени законодателни промени по отношение изкупуването на електроенергия от ВЕИ, чийто ефект бе оценен на 110 млн. лв., в т.ч.:

 • във връзка с чл.31, ал.5, т.1 – 55 млн. лв.;
 • във връзка с чл.31, ал.5, т.2 – 25 млн. лв.;
 • във връзка с докладите от проверките на АДФИ – 30 млн. лв.

Допълнителни резерви има и при отпадане на ангажимента за изкупуване на електроенергия на преференциални цени и от инсталациите на оборска тор.

Като индикация за възможни спестени средства е и първоначалния разчет на КЕВР за размера на некомпенсираните разходи на обществения доставчик в резултат на изкупувана електроенергия от ВЕИ – 710 034 хил. лв., който при последното ценово решение бе увеличен на 736 592 хил. лв., т.е. вместо да бъде редуцирана тази сума, обратно – бе увеличена с 26.6 млн. лв.

С оглед гореизложеното, настояваме да се изпълни ангажиментът за пълноценно утвърждаване на първоначалните проектни текстове на законови промени, в цялост, които да позволят ефективно редуциране на дела на ВЕИ в некомпенсираните разходи на обществения доставчик, с което директно ще се намали и размерът на ценовия компонент „Задължения към обществото“. Тези законодателни инициативи бяха предварително коментирани и практически съгласувани с представители на КЕВР!

Консервативната ни оценка е ресурс от порядъка на 90-110 млн. лв., което при направените по-горе уточнения предполага допълнително намаление на цена „Задължения към обществото“ минимум с 6.61 лв./МВтч. 

 1. Износ на електроенергия

Сред поетите ангажименти бе и възможността поне частично да се плаща цена „Задължения към обществото“ и по отношение изнасяната електроенергия. Настояваме този ангажимент да бъде изпълнен, като изрично уточняваме позицията си, че тезата за двойно начисляване на такси, базирана на това, че производителите вече са платили 5% за Фонд „Сигурност на електроенергийната система”, намираме за несъстоятелна по същество. Факт е, че имаме значителен ръст на износа на електроенергия и при съществуващите ценови нива суми между 5 и 6 лв./МВтч няма да повлияят на търгуваните обеми. За прогнозния годишен ценови период това предполага ресурс между 55 и 66 млн. лв., което при направените по-горе уточнения предполага допълнително намаление на цена „Задължения към обществото“ минимум с 4.04 лв./МВтч.

 1. Други

Имаме информация, че съществуват резерви по отношение преразглеждане на количества изкупувана електроенергия по преференциални цени. Например, „Топлофикация Петрич“ ЕАД – вместо планираните първоначално 58 500 МВтч, новият разчет е за 10 500 МВтч. При цена 161.31 лв./МВтч това предполага спестяване на 7.7 млн. лв., което при направените по-горе уточнения предполага допълнително намаление на цена „Задължения към обществото“ с 0.57 лв./МВтч.

Сумата от комбинираното прилагане и на петте възможности е намаление на цена „Задължения към обществото“ с 33.54 лв./МВтч.

Всичко гореизложено дава достатъчно основания да настояваме за съществено намаление на цена „Задължения към обществото“, минимум до нивото преди 01.08.2015 г., а е възможно и допълнително редуциране на това ниво.

Дори към базовото потребление на електроенергия на свободен пазар да добавим всички технологични разходи – за електроразпределителната мрежа (3 072 770 МВтч) и свързаните с пренос на електрическа енергия по електропреносната мрежа (906 000 МВтч), съответните намаления по гореописаните точки на цена „Задължения към обществото“ ще доведат до общо намаление с 25.95 лв./МВтч.

Допълнителни възможности за оптимизация на разходите съществуват за сметка на реформи в държавните предприятия, част от електроенергийния сектор.

Настоящите разчети са направени, без да отчитат подобни реформи, т.е. налице са и значителни резерви за допълнителни намаления.

НАСТОЯВАМЕ за съществено намаление на цена „Задължения към обществото“, минимум до нивото преди 01.08.2015 г.

Вашият коментар