АОБР подкрепя предложените от МОН промени в Закона за развитието на академичния състав в РБ

ДО

МИНИСТЕРСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява своята пълна подкрепа за предлаганите от Министерство на образованието и науката (МОН) минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност чрез изменения и допълнения на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).

Последователно отстоявана през годините позиция на българските работодатели е необходимостта от такива реформи в системата на образование, които да гарантират за пазара на труда качествена работна сила, с необходимите знания и умения. Това се отнася в пълна степен и за необходимостта от налагане на високи критерии към преподавателския и научно-изследователски състав, зает във висшето образование, в приложната и фундаментална наука. За съжаление, налаганата през последните години политика в областта на образованието и науката постави фокус не толкова върху качествените, колкото върху количествените критерии и изисквания.

Навременно и справедливо е и предлаганото решение за нормативното уреждане на процедура за установяване на плагиатство, както и предложението за повишаване дела на външните членове на журитата.

Убедени сме, че въвеждането на минимални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академични длъжности е предпоставка за повишаване на качеството на висшето образование и научните изследвания в България. Предложените промени ще се отразят положително на системата на висшето образование и научните изследвания, без да ограничават демократичността в академичното управление.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,

РОТАЦИОНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 г.,

ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ

Вашият коментар