Социалните партньори настояват НСТС да обсъди мерки за предотвратяване ликвидацията на общински болници

25 октомври 2017 г.

ДО

Г-н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Копие: 

Г-н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

ПРОФ. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Г-жа ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ОТНОСНО: Предприемане на спешни мерки за финансиране на просрочени задължения,
предотвратяване на ликвидацията на общинските болници и опасността от крах в здравеопазването

УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ,

С настоящото предлагаме включване в дневния ред на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество обсъждането на спешни мерки за финансиране на просрочени задължения и предотвратяване на ликвидацията на общинските болници.

Съгласно приложените данни, предоставени от 37 общински болници, членуващи в Сдружението на общинските болници в България, общите задължения в края на м. август, т. г. надхвърлят 29 млн. лв, от които към персонала – около 7 млн лв. Просрочените задължения достигат прибл. 16,8 млн лв.  при общи приходи към 30.06.2017 г. от 37,5 млн лв и незаплатената надлимитна дейност от 2015 г. до 2017 г. в размер на 4,4 млн лв.

Освен забавените плащания по външни услуги, консумативи и медикаменти, ръководствата на общинските болници са поставени в невъзможност да изплащат дължими заплати и осигуровки. Предоставянето на минимално изискуемата болнична и спешна помощ в общинските центрове и по-малките населени места е пред колапс, поради нарастващия брой на прекратени трудови договори с квалифициран лекарски и друг медицински персонал.

В тази връзка предлагаме да бъдат обсъдени спешни мерки за предотвратяване на ликвидацията на общинските болници и на опасността от крах в общинското здравеопазване, вкл. чрез отпускане на безлихвени заеми от Българската банка за развитие срещу представена от болниците бизнес-програма, насочена към постигане на самоиздръжка, иницииране на промени в законодателството, в т. ч. предвиждане на целево финансиране на съществуващите общински лечебни заведения за болнична медицинска помощ извън областните градове, на промени в цените на основните клинични пътеки, и други адекватни решения. Необходимо е също извършването на независим одит на болниците за установяване на причините за техните финансови затруднения, както и реализирането на отговорност на ръководните лица при установена тяхна вина.

 _____________

Приложения:

  1. ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, 02.02.2017 /Пр.1/.
  2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ /Пр.2/
  3. ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, 15.10.2017 /Пр.3/
  4. Списък на населени места – центрове на практики с неблагоприятни условия и възнаграждение за работа в тях (месечни суми, заплащани от НЗОК на изпълнители на ПИМП) в сила от 01.04.2017/Пр.3/
  5. Методика на НЗОК за определяне на месечното заплащане за работа в населени места – център на практики с неблагоприятни условия на работа на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ, № РД–НС–04–50/26.05.2017 г. /Пр.3/
  6. Методика на МЗ за субсидиране на лечебните заведения през 2017 г. (Приложение към Заповед РД-01-12/13.01.2017 г.)
  7. СПРАВКА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 37 ОБЩИНСКИ БОЛНИЦИ Приложение: съгласно текста

 _____________

С УВАЖЕНИЕ,

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) 

Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

Конфедерация на труда „Подкрепа“

 

 

 

Коментари

Коментари

Вашият коментар