Предложение за изменение на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

Изх. № 17-00-11/06.03.2018 г.

 

 

 

КОПИЕ:

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-ЖА ГАЛЯ ДИМИТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ОТНОСНО:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ. 38, АЛ. 9, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на постъпили сигнали от наши членове предлагаме следното изменение на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч):

„2. предприятия, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се удостоверява с декларация, която се публикува в съответния регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т.1 от закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.“

Мотиви:

  1. Сега действащият текст на чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч се отнася до всички предприятия – по смисъла на чл. 1 от ЗСч, вкл. и за тези, които не се регистрират (или за които все още не е настъпил крайният срок за регистрация) в Агенцията по вписвания (като напр., търговските представителства, дружествата по смисъла на Закона за задълженията и договорите, работодателските и синдикални организации по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и юридическите лица с нестопанска цел – за периода до 31.12.2020 г. – по смисъла на § 25 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, публ. ДВ, бр. 74/2016 г.).
  2. За посочените в т. 1 предприятия, които не се регистрират (или за които все още не е настъпил крайният срок за регистрация) в Агенцията по вписвания няма регламентиран законов ред за обявяване и публикуване на декларацията, че не са осъществявали дейност през отчетния период.
  3. Въпреки гореизложените обстоятелства предприятията, които не се регистрират (или за които все още не е настъпил крайният срок за регистрация) в Агенцията по вписвания и при липса на осъществена дейност през отчетния период не подадат декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. (в действащата му редакция), ще носят отговорност за глоба по чл. 77 от ЗСч.

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ


ПИСМО на АОБР до МФ, МП и НАП

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *