Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България.


УСТАВ на АОБР


Цели и мисия на АОБР

АОБР е доброволна организация и има за цел да координира позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси на национално ниво и в рамките на Международната организация на труда и Международната организация на работодателите.

За постигане на тази цел АОБР работи в следните насоки:

  • Създава условия за постоянен контакт между своите членове;
  • Съдейства за осъществяване на постоянен обмен на мнения и консултации между членовете си по всички въпроси от взаимен интерес;
  • Съдейства за изграждане и излизане с общи позиции пред компетентните органи и организации по въпроси, засягащи интересите на работодателите, както и при вземането на решения, стимулиращи развитието на свободното предприемачество, стопанската инициатива и пазарната икономика;
  • Работи за установяване и поддържане на отношения на лоялна конкуренция между българските работодатели;
  • Оказва съдействие на членовете си при разрешаване на възникнали между тях спорове

Членове на АОБР:

Членство в международни организации

АОБР е колективен член на Международната организация на работодателите (МОР).

От създаването си през 1920 г. МОР е призната като единствената организация на международно ниво, която представлява интересите на бизнеса в областта на труда и социалната политика. Днес МОР се състои от 150 национални работодателски организации от 143 страни от цял свят. Мисията на МОР е да насърчава и защитава интересите на работодателите на международно ниво и по-специално в Международната организация на труда (МОТ).

Председателство

АОБР се председателства на ротационен принцип. Председателстващата организация води секретариата на АОБР за срок от една година и представлява българските работодатели в рамките на Международната конференция на труда в Женева, Швейцария, както следва:

1996 – БСК

1997 – ССИ

1998 – БСК

1999 – БТПП

2000 – БСК

2001 – ССИ

2002 – БТПП

2003 – БСК

2004 – ССИ

2005 – БТПП

2006 – БСК

2007 – ССИ

2008 – АИКБ

2009 – БТПП

2010 – БСЧП “Възраждане”

2011 – БСК

2012 – ССИ

2013 – БТПП

2014 – АИКБ

2015 – БСК

2016 – БТПП

2017 – АИКБ

2018 – БСК

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ ________ _______________________ ____ __________

Правила на АОБР за координация и определяне на общи представители в органи и организации